Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby

V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Název poskytovatele Háta, o.p.s.
Druh služby Centrum denních služeb

 1. Veřejný závazek

a. Poslání

Centrum denních služeb dává uživatelům sociálních služeb možnost navázat sociální kontakty mimo domov. Poskytuje péči v oblasti sociální, integrační a výchovně vzdělávací za účelem nalézt porozumění, podporu, zázemí a tím dosáhnout co největší míry nezávislosti handicapovaných na pomoci okolí v běžném životě.

 b. Cíle

 • poskytnutí možnosti rozvoje osobnosti mentálně postižené osoby a osoby s kombinovaným postižením,
 • vytvoření dalšího stimulujícího prostředí a činností,
 • možnost kontaktu s vrstevníky a majoritní společnosti (integrace),
 • rozvíjení výtvarných, hudebních a jednodušších pracovních dovedností.

 c. Cílová skupina

Dospělí s mentálním a kombinovaným postižením, kteří v době přijetí dosáhli věku 18 let.

 d. Zásady poskytování sociální služby

 1. vytváření přátelského a rodinného prostředí, důraz na společenství (respekt, tolerance, vzájemnost, rovnost, důvěrnost, nestrannost)
 2. začlenění uživatele do širšího sociálního prostředí
 3. individuální přístup k uživateli
 4. pružné přizpůsobení služeb potřebám uživatelů

 2. Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Rozsah poskytované služby bude sjednán ve smlouvě individuálně dle potřeb uživatele. Centrum denních služeb (dále jen CDS) je otevřeno v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 7:00 do 15:30 hod, mimo dny státem uznaných svátků a provozně stanovených dní uzavření zařízení (např. uzavření zařízení v době dovolené, či při zákonném vzdělávání zaměstnanců) a v případě mimořádných situací ohrožujících zdraví uživatelů i zaměstnanců (infekční onemocnění, povodně apod.)

 3. Popis služby

a. Naplnění základních činností ze zákona

 • úhrada dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 b. Finanční spoluúčast uživatele na službě

 • Každý uživatel služby přispívá v souladu se smlouvou dle potřebné míry podpory.

 c. Způsob podávání a vyřizování stížností

Možnosti podávání stížností

1. Schránka důvěry, Kniha připomínek, podnětů a stížností (dále jen Kniha)

Stížnosti, připomínky či podněty je možno vhodit do schránky důvěry u vchodu do zařízení nebo je lze zapsat do Knihy, která je umístěna v prostorách CDS. Pokud bude požadováno na stížnost, připomínku či podnět odpovědět, musí stěžovatel uvést svoji adresu a datum. V tomto případě obdrží do 30 dnů písemné vyjádření vedoucího CDS. Všechny záznamy v Knize nebo ze schránky důvěry budou prověřeny a poslouží ke zvyšování kvality práce

 • Stížnost, připomínku či podnět (dále jen stížnost) může podávat uživatel služeb, popř. v jeho zájmu kterýkoliv občan.
 • Stížnost je možno podat ústní nebo písemnou formou u vedoucího CDS.
 • Stížnosti uživatelů budou řešeny otevřeně, objektivně, vyhodnocení stížností je písemné, uživatel má možnost se vyjádřit k závěrům šetření i ke způsobu šetření.
 • Všechny stížnosti budou brány na vědomí, na stížnosti odpovídáme do 30 pracovních dní, stížnosti vyhodnocujeme společně s uživateli.
 • S obsahem stížnosti bude seznámen příslušný pracovník zodpovědný za kvalitu a objem poskytovaných služeb a stížnost bude nejprve prošetřena osobním rozhovorem s uživatelem služby. O prošetření bude proveden zápis a s tímto zápisem bude seznámen odpovídající pracovník.
 • Stížnosti se předávají k rukám vedoucího CDS, poté i k rukám ředitele (statutárního zástupce Háta. o.p.s.)
 • V případě pochybení ze strany zodpovědného pracovníka bude následovat osobní nebo písemné napomenutí – odvíjí se od závažnosti pochybení a také od opodstatněnosti stížnosti.
 • Uživatel písemně potvrzuje, že byl se závěry a způsoby šetření seznámen a zda s nimi souhlasí či nikoliv.
 • Stížnosti i přání jsou evidovány v záznamech vedoucího CDS.

2. Stížnost lze podat také anonymně.

Na na obálku napíše: Centrum denních služeb, STÍŽNOST. Obálku stěžovatel vloží do dopisní schránky umístěné u vstupu do zařízení. Obálku převezme, otevře a stížnost vyřídí vedoucí CDS nebo ji postoupí k rukám ředitele (statutárního zástupce Háta, o.p.s.). Písemné vyřízení stížnosti bude stěžovateli na požádání předáno v zařízení.

Anonymní stížnost lze také učinit formou zápisu v Knize, která je pověšená v chodbě CDS. Zpráva o vyřízení stížnosti bude v tomto případě zveřejněna v téže knize.

3. Osobní projednání stížnosti s vedoucím pracovníkem

Stížnosti ke kvalitě poskytnuté služby nebo k jednání pracovníků, lze také sdělit ústně vedoucí CDS. V případě nepřítomnosti vedoucí, jsou pracovníci povinni dohodnout osobní jednání nejpozději do 7 dnů. Lze také zavolat na telefon 730 177 740 nebo kontaktovat příslušné zařízení písemně.

4. Stížnost k rukám ředitelky Háta, o.p.s.

Nebude-li stížnost uspokojivě vyřešena způsobem popsaným v bodech 1. a 2., lze se obrátit na ředitele Háta. o.p.s. na tel. 730 177 740. K osobnímu rozhovoru je třeba se telefonicky nebo písemně nebo osobně objednat.

5. Konzultace s nezávislým odborníkem

Jestliže se nepodařilo problém, který vznikl v souvislosti s poskytnutím služeb, vyřešit žádným z výše uvedených způsobů, je povinností vedoucího CDS na žádost stěžovatele zprostředkovat do 30 dnů konzultaci problému s nezávislým odborníkem na danou problematiku, na jehož osobě se obě strany shodly.

Stížnosti budou vyřizovány písemně. Lhůta pro vyřízení stížností je maximálně 30 dnů. Průběh všech stížností je evidován.

Pro celý proces vyřizování stížností si uživatel může zvolit svého zástupce.

d. Ukončení poskytování služby

Ukončení služby

a) Vypovězení služby z rozhodnutí uživatele

Uživatel má právo ze své strany ukončit přijímání služby CDS kdykoliv. Uživatel je povinen uhradit náklady za poskytnutou službu, nejpozději do konce měsíce. Toto rozhodnutí pracovníci CDS plně respektují.

b) Vypovězení služby z rozhodnutí poskytovatele

Za řádné ukončení poskytované služby je zodpovědný vedoucí CDS. Uživateli sdělí důvody, proč bude služba ukončena.

 • Poskytovatel není schopen službu nadále zabezpečovat – z důvodů odborných, provozních či finančních,
 • neplnění dohody,
 • zhoršení zdravotního stavu uživatele,
 • neplacení příspěvku – zvyšování pohledávky delší než tři měsíce.

Po ukončení poskytování služby jsou založeny do osobní dokumentace uživatele:

 1. zápis obsahující závěrečné vyhodnocení individuálního plánu služby –viz. archivační řád
 2. záznam o vyrovnání vzájemných závazků,
 3. ve vhodných případech dotazník o spokojenosti se službou vyplněný uživatelem s rodinnými příslušníky.

Způsob ukončení služby:

 • Uživatel obdrží písemné informace o existující návazné péči v regionu.

Důvody ukončení služby:

 • poskytovatel může ukončit službu po předchozím upozornění – dlouhodobé hrubé porušování dohody uživatelem,
 • poskytovatel ukončí poskytovanou službu při přestěhování uživatele do větší vzdálenosti, než je působnost CDS – v případě zájmu rodičů je poskytnut kontakt na podobné zařízení nebo je uživatel přímo do péče takového zařízení předán,
 • ukončení služeb může být i při opakovaném nedodržení podmínek jako je např.: neplacení příspěvku, či nespokojenosti se službou,
 • zhoršení zdravotního stavu uživatele,
 • jestliže uživatel, rodič, opatrovník po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel CDS,
 • výpovědní lhůta pro výpověď danou CDS činí 30 dní, počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli, rodiči, opatrovníku doručena.

c) plánované ukončení

Uživatel obdrží písemné informace o existující návazné, nebo stejné péči v regionu. (Z důvodu neposkytnutí finančních prostředků na provoz zařízení, ukončení služby z důvodů bezmocnosti opatrovníka (úraz, věk, nemoc).

e. Další doplňující informace

4. Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)

Svoz do zařízení

5. Materiální, technické a hygienické podmínky zabezpečení služby CDS

Svozová vozidla – vlastní, pronajaté

 1. V CDS budou vytvářeny motivační, stimulační a integrační programy pro handicapované. Pracovní doba je: Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.
 2. S uživateli služeb pracuje pedagogický pracovník, sociální pracovnice, pracovník sociálních služeb dle počtu uživatelů. Uživatelé tráví svůj čas také mimo zařízení (bowling, knihovna, cukrárna, restaurace, terapie aj.)
 3. V CDS je šest pracovních místnosti s kuchyní a tři toalety a koupelna.
 4. Místnosti mají základní vybavení, které se skládá z omyvatelného nábytku, lednice, v místnostech jsou snadno čistitelné a dezinfikovatelné z PVC krytiny a plovoucí podlahy.
 5. Matrace na sedacích soupravách ve společenských částech centra je čištěna pravidelně 1x za týden.
 6. Do zařízení je zajištěn bezbariérový vstup po prostorném schodišti a postranním vchodem.
 7. U hlavního vchodu je umístěn zvonek ke vstupu do zařízení, kde může každý zájemce/návštěva přivolat zaměstnance. V suterénu je k dispozici bezbariérové WC.
 8. Hygienické vybavení CDS se skládá ze 3 kabin WC, které se několikrát denně dezinfikují, koupelny se vanou a umývadlem.
 9. Za úklid a dezinfekci pracovního prostoru a toalety s umývárnou odpovídá pracovnice dle předepsaného rozpisu. Prostředky si nakupuje dle potřeb sama. Přípravek Savo, Domestos a Bref s aktivním chlorem používá k dezinfekci podlah a sociálního zařízení. Prostředky se střídají po 30 dnech. Úklidové pomůcky společných prostor jsou uloženy ve skříni. Kbelík na použité hygienické vložky je umístěn na WC a denně se vynáší.
 10. Ručníky a utěrky se denně mění a odnáší se. Čisté utěrky a ručníky jsou uloženy v zásuvce ve skříni.
 11. Likvidaci tříděného odpadu provádí určená pracovnice denně, odpad je shromažďován v igelitových pytlích v odpadkových koších a poté vynášen do sběrných nádob umístěných v ohrazení před budovou. Odvoz odpadu je provádí nasmlouvaná firma 1x týdně.
 12. 3x do roka – mytí oken, dveří, odrazováním lednice.

Datum: 26.9.2014

Jméno a podpis oprávněné osoby:


Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Háta, o.p.s.